Ochrana pred požiarmi

Vzdelávacia činnost - školenia a kurzy:

 • školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • školenia vedúcich pracovníkov o ochrane pred požiarmi
 • školenia protipožiarnych hliadok právnických a fyzických osôb
 • školenia protipožiarnych asistenčných hliadok
 • školenie pracovníkov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi po pracovnej dobe

Poradenstvo

 • vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi
 • spracovanie požiarneho štatútu
 • spracovanie požiarneho poriadku pracoviska
 • spracovanie požiarno poplachových smerníc
 • spracovanie požiarneho evakuačného plánu
 • vedenie požiarnej knihy
 • vedenie evidencie školení o ochrane pred požiarmi a o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a ostatné činnosti špecialistu požiarnej ochrany
 • výkon funkcie TPO vrátane kontrolnej a preventívnej činnosti
 • zabezpečenie kontroly a opráv požiarno-technických zariadení a hasiacich prístrojov